Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Keijzer: de onderneming welke is gedefinieerd in artikel 2 van deze algemene voorwaarden; 
 2. Wederpartij: de Partij met wie Keijzer een Overeenkomst aangaat; 
 3. Overeenkomst: elke afspraak tussen Keijzer en Wederpartij tot het verlenen van Diensten of het leveren van Producten door Keijzer aan Wederpartij; 
 4. Partij(en): Wederpartij en Keijzer tezamen of als individuele contractspartij; 
 5. Schriftelijk(e): berichtgeving per e-mail, per post of per WhatsApp; 
 6. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van de Overeenkomst; 
 7. Diensten: alle online, niet zijnde fysieke, Producten en diensten die Keijzer op haar website aanbiedt. Hierbij kan onder meer maar niet uitsluitend worden gedacht aan het aanbieden van marketing- en/of communicatiestrategieën, campagne- en conceptontwikkeling of het aanbieden van management- en projectleiding.  
 8. Producten: zowel alle online, niet zijnde fysieke, Producten als de fysieke Producten die Keijzer aanbiedt. Hierbij kan onder meer maar niet uitsluitend worden gedacht aan de Safety-Safe snelheidsmeter, banners, flyers en websites.  
 9. Overeenkomst: een tussen Partijen gesloten Overeenkomst waarbij Keijzer voor een tussen Partijen overeengekomen periode Diensten verleent aan Wederpartij. 

 

Artikel 2. Identiteit van Keijzer 

Naam bedrijf: Keijzer B.V.
Straatnaam en nummer: Maliebaan 80a
Postcode en vestigingsplaats: 3581 CW te Utrecht
KvK nummer: 27258171 

 

Andere adressen waar Keijzer B.V. ook gevestigd is: 

Paslaan 26, 7311 AL te Apeldoorn 

De Coöperatie 15-11, 7514 JK te Enschede 

Paterswoldseweg 806, 9728 BM te Groningen 

Markt 14, 6211 CJ te Maastricht 

 

Artikel 3. Algemene bepalingen 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen van Keijzer en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Keijzer en Wederpartij.  
 2. Indien de Overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de Overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten. 
 4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 
 5. Indien Keijzer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Keijzer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 
 6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 
 7. Keijzer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden het door Wederpartij gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 
 8. Keijzer is gerechtigd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te schakelen. 
 9. De werking van de artikelen 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 

 

Artikel 4. Het aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten, digitale inhoud en/of Diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Wederpartij mogelijk te maken. Als Keijzer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten omtrent bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Keijzer niet. 

 

Artikel 5. De Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
 2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of Overeenkomst aan. Partijen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
 3. Keijzer behoudt zich het recht voor om, geen uitvoering te geven aan een gesloten Overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat Wederpartij niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien Keijzer weigert zal zij Wederpartij binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst Schriftelijk van de weigering op de hoogte stellen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten (Overeenkomst/Overeenkomsten). 
 5. Afgesproken (op)leveringstermijnen zijn altijd indicatieve termijnen. De termijnen voor (op)levering zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeft de Wederpartij dus geen recht op schadevergoeding.  
 6. Indien de Wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Keijzer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

 

Artikel 6. Ontbinding en opzegtermijnen  

 1. Indien de Wederpartij een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Keijzer het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten. 
 2. Opzegging van de Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd is mogelijk met inachtname van een opzegtermijn van 2 (twee) maanden in het eerste loopjaar. In het tweede loopjaar van de Overeenkomst moet een opzeggingstermijn van 3 (drie) maanden in acht worden genomen. Vanaf het derde loopjaar van de Overeenkomst bedraagt de in acht te nemen opzeggingstermijn 6 (zes) maanden. 
 3. Opzegging van de Overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is niet mogelijk. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid  

 1. Keijzer is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Keijzer voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Keijzer. 
 2. Indien Keijzer in een concreet geval toch aansprakelijk gesteld kan worden, ongeacht hetgeen bepaald is in dit artikel, zal de totale aansprakelijkheid van Keijzer beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor die overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst die langer dan 6 (zes) maanden duurt, wordt het bedongen honorarium vastgesteld op het totaal van vergoedingen, exclusief btw, van de 6 (zes) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.  
 3. De hoogte van de schadevergoeding zal nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Keijzer uitkeert. 
 4. Onder directe schade wordt verstaan: 
  1. redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Keijzer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Wederpartij wordt ontbonden; 
  2. redelijke kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Keijzer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; 
  3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 
  4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 

Algemene bepalingen omtrent aansprakelijkheid: 

 1. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Keijzer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Keijzer vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 
 2. Keijzer is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in artikel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.  
 3. Keijzer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Keijzer is uitgegaan van door Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of indien Wederpartij deze gegevens te laat heeft opgeleverd. 

 

Artikel 8. Vrijwaringen 

 1. Wederpartij staat ervoor in dat alle aangeleverde data en materialen vrij zijn van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.  
 2. Indien Wederpartij een afbeelding aan Keijzer verstrekt voor de uitvoering of voor het resultaat van de Overeenkomst waar een portretrecht op heerst, verklaart Wederpartij dat Keijzer toestemming heeft om dit portret te gebruiken.  
 3. Keijzer hoeft het in het vorige lid bedoelde niet te onderzoeken.  
 4. Wederpartij vrijwaart Keijzer voor eventuele aanspraken van derden uit hoofde van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. 
 5. Wederpartij vrijwaart Keijzer voorts voor alle aanspraken van derden, waaronder in ieder geval begrepen aanspraken in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en die niet aan Keijzer toerekenbaar zijn. Alle kosten en schade aan de zijde van Keijzer in verband met een dergelijke aanspraak komen voor rekening en risico van Wederpartij. 

 

Artikel 9. Overmacht  

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Keijzer in de nakoming van enige verplichting jegens Wederpartij niet aan Keijzer kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Keijzer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Keijzer kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, (stroom)storingen, grote kabelbreuken, computervirussen, hacks, aanvallen op het netwerk (waaronder maar niet beperkt tot: DoS- of DDoS-aanvallen), extreme weersomstandigheden, brand(gevaar), (dreigend) oorlogsgevaar, pandemieën, epidemieën, quarantaines, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid, stakingen, maatregelen van overheidswege en het defect gaan van rijwielen en apparatuur waarmee de Producten vervoerd dan wel gemonteerd moeten worden.  
 2. Indien zich een situatie als bedoeld in lid 1 van dit artikel voordoet als gevolg waarvan Keijzer niet aan zijn verplichtingen jegens de Wederpartij kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang Keijzer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de overmachtssituatie 30 (dertig) kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Keijzer is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Keijzer als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet. 
 3. Indien de Overeenkomst eindigt op grond van overmacht, heeft Keijzer recht op betaling van de ten tijde van de beëindiging van de Overeenkomst reeds gewerkte uren of gedane investeringen. 

 

Artikel 10. Garantie 

 1. Keijzer staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Keijzer verbindt zich ertoe om het de Overeenkomst zodanig te verrichten als dat van een redelijk handelend en bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. 
 2. De garantietermijnen voor de diensten van Keijzer zijn in beginsel 3 (drie) maanden. 
 3. De Wederpartij dient een beroep op garantie Schriftelijk kenbaar te maken aan Keijzer. 
 4. Indien Wederpartij zich Schriftelijk beroept op garantie heeft Keijzer vanaf dat moment 4 (vier) weken de tijd om het beroep op garantie te beoordelen en hier eventueel gehoor aan te geven. 
  1. De garantie komt te vervallen: 
  2. Wederpartij de geleverde Producten zelf heeft geplaatst en/of bewerkt of door Derden heeft laten plaatsen, en/of bewerken; 
  3. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Keijzer; 
  4. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

 

Artikel 11. Honorarium/Prijzen  

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. Keijzer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 
 3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Keijzer behoudt zich het recht voor drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Keijzer in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen of omzetbelasting, aan Wederpartij door te berekenen, zulks tot een maximum van 25% (vijfentwintig procent) van het oorspronkelijke bedrag. 
 4. Keijzer heeft daarnaast het recht een kwalitatieve prijsverhoging door te voeren. In dat geval heeft Wederpartij een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Keijzer zal een dergelijke prijswijziging altijd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt doorgevoerd aan Wederpartij mededelen. 
 5. In het geval dat Keijzer werkzaamheden verricht die buiten de Overeenkomst vallen, zoals het versturen van offertes of administratieve afhandeling anderszins, heeft Keijzer het recht een fee te rekenen ter hoogte van 4% van het in de Overeenkomst bedongen bedrag. 
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Keijzer niet tot het verrichten van een gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag. 
 7. Kortingen en geoffreerde bedragen gelden niet automatisch voor toekomstige Overeenkomsten. 

 

Artikel 12. Betaling en facturering  

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Wederpartij verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.  
 2. Wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Keijzer te melden. 
 3. Keijzer is gerechtigd bij het aangaan van een Overeenkomst aanbetaling te verzoeken aan Wederpartij. Indien Wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf gelden geen maximum percentages.  
 4. Indien Wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt deze door Keijzer gewezen op de te late betaling en wordt de Wederpartij een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, is de Wederpartij in verzuim. Hierdoor is Wederpartij ook over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast is Keijzer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. 
 5. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Keijzer op Wederpartij en de verplichtingen van Wederpartij jegens Keijzer direct opeisbaar. 
 6. De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 7. Indien de Wederpartij niet voor het verstrijken van de door Keijzer in de factuur aangegeven termijn de benodigde informatie en/of onderdelen op de juiste wijze aanlevert, blijft de Wederpartij verplicht om de volledige factuur te voldoen aan Keijzer, ondanks dat zij door toedoen van de Wederpartij mogelijk nog niet alle werkzaamheden heeft kunnen verrichten. Het niet juist of niet tijdig aanleveren van de benodigde informatie en/of onderdelen is derhalve voor rekening en risico van de Wederpartij. 

 

Artikel 13. Klachten 

 1. Wederpartij kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij Keijzer terzake heeft geprotesteerd. Indien er sprake is van een zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveertig) uur. 
 2. De Wederpartij dient Keijzer in ieder geval 4 (vier) weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.  
 3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Keijzer is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en conform de Overeenkomst te functioneren.  
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op. 

 

Artikel 14. Overdracht 

 1. Rechten en plichten van Wederpartij uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande Schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 

 1. De eigendom van alle door Keijzer aan Wederpartij verkochte en geleverde Producten blijft bij Keijzer: 
  1. zolang Wederpartij vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige Overeenkomsten niet heeft voldaan; 
  2. zolang Wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige Overeenkomsten nog niet heeft voldaan;  
  3. en zolang Wederpartij de vorderingen van Keijzer wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
 2. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren. 
 3. Keijzer zal bij uitoefening van het eigendomsvoorbehoud gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het Product. Wederpartij zal aan Keijzer alle medewerking verlenen teneinde Keijzer in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het Product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage. Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Keijzer of een door Keijzer aan te stellen Derde om, in alle gevallen waarin Keijzer de eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen. 
 4. Indien Wederpartij het eigendom van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten door natrekking of vermenging heeft verkregen en Wederpartij de vorderingen als bedoeld in lid 1 nog niet heeft voldaan, is Wederpartij op verzoek van Keijzer verplicht om de geleverde Producten weer terug in eigendom over te dragen aan Keijzer. Als daarvoor de vestiging van een recht van opstal als bedoeld in art. 5:101 BW vereist is, is Wederpartij verplicht daaraan mee te werken. 
 5. Indien Derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Wederpartij verplicht Keijzer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

 

Artikel 16. Meerwerk 

 1. Indien Keijzer op verzoek van Wederpartij of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande Schriftelijke instemming van Wederpartij, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Wederpartij worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Keijzer. Wederpartij is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 
 2. Wederpartij aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel de overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 
 3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Keijzer Wederpartij altijd van tevoren Schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

 

Artikel 17. Intellectueel eigendom 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Keijzer uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Keijzer. Wederpartij verkrijgt uitsluitend de niet-exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpartij is uitgesloten. 
 2. De door Keijzer verstrekte stukken aan Wederpartij zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij. Het is Wederpartij niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging Schriftelijk door Keijzer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Overeenkomst met Keijzer. 
 3. Keijzer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de Overeenkomst tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Wederpartij aan Derden wordt verstrekt. 
 4. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan Derden indien Partijen afspreken dat alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door Keijzer uitgevoerde Overeenkomst bij Keijzer blijven. 
 5. Indien Wederpartij eigenhandig een ontwerp, afbeelding of technisch onderdeel aanlevert dat wordt gebruikt voor een Dienst van Keijzer, dan verzekert Wederpartij zich ervan dat deze aanlevering vrij is van intellectuele eigendomsrechten van derden. Wederpartij verplicht zich ertoe hiernaar onderzoek te doen en is verantwoordelijk voor schendingen van intellectuele eigendomsrechten daarvan. 
 6. Keijzer heeft het recht om de naam en het logo van Wederpartij te gebruiken als referentie of promotie.  
 7. Indien Wederpartij handelt in strijd met dit artikel is Wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van driemaal het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, onverminderd het recht van Keijzer op schadevergoeding. 

 

Artikel 18. Beheer 

 1. Keijzer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten aanzien van de Diensten. 
 2. Wederpartij zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht. 
 3. Wederpartij is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten. Wederpartij zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd gebruik te voorkomen. Het is Wederpartij niet toegestaan om gebruiks- en/of toegangsrechten te delen met Derden. 
 4. Wederpartij zal de door Keijzer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de Dienst(en) te allen tijde opvolgen. 
 5. Keijzer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen. 
 6. Keijzer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor niet werkende onderdelen van de geleverde Dienst indien de Wederpartij daarvoor geen updates heeft afgenomen bij Keijzer. Het inkopen van updates bij Keijzer behoort tot de verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Dat door het niet afnemen van updates aangeboden diensten niet of niet volledig werken komt derhalve volledig voor rekening en risico van de Wederpartij.  
 7. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Keijzer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpartij, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpartij kenbaar worden gemaakt. Wederpartij kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 
 8. Keijzer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Keijzer beoordeelt of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan Wederpartij de technische diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpartij komt in deze omstandigheden nimmer een recht op schadevergoeding of compensatie toe. 
 9. Keijzer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Keijzer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van Wederpartij jegens Keijzer ontstaat. 

 

Artikel 19. Geheimhouding  

 1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst van Keijzer heeft verkregen, is verplicht voor Wederpartij. Informatie is vertrouwelijk indien dit door Keijzer is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 2. Indien Wederpartij lid 1 van deze bepaling overtreedt, is Wederpartij, ongeacht of de overtreding aan Wederpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Keijzer een direct opeisbare boete van 10.000,- (tienduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van Keijzer, waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

 

Artikel 20. Meerdere opdrachtnemers  

 1. Indien Wederpartij eenzelfde Overeenkomst tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Keijzer wenst te verstrekken, dan dient Wederpartij alle partijen hiervan op de hoogte te stellen. In geval van meerdere opdrachtnemers is Keijzer bij schade enkel aansprakelijk voor dat deel van de schade welke door Keijzer zelf is veroorzaakt. 
 2. Indien Wederpartij eenzelfde Overeenkomst reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren door Keijzer, dient Wederpartij mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Wederpartij de opdracht opnieuw verstrekt.  

 

Artikel 21. Verrekening en opschorting 

 1. Het opschortingsrecht en het recht van verrekening van Wederpartij zijn uitgesloten als de Wederpartij handelt in de uitvoering van diens beroep of bedrijf. 

 

Artikel 22. Toepasselijk recht 

 1. Op Overeenkomsten tussen Keijzer en Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 2. Geschillen tussen Partijen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Alle geschillen tussen Wederpartij en Keijzer zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Keijzer gevestigd is. 

 

Artikel 23. Survival 

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, toepasselijk recht en deze bepaling (Survival), blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

 

Artikel 24. Wijziging of aanvulling 

 1. Keijzer is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal Keijzer Wederpartij tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.  
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.